EVERT DE NIET

Actualiteiten


Prinses Julianakerk 90 jaar 1928-2018

Zaterdagmiddag 2 juni a.s. houdt de Prinses Julianakerk aan de Nieboerweg Open Huis in het kader van het 90 jarig Jubileum. De kerk is open vanaf 13.00 uur. Om 14.00 uur zal de opening verricht worden door Ds. F.J. van Harten. In de consistorie is een uitgebreide foto- expositie door Evert de Niet samengesteld van de geschiedenis van de Prinses Julianakerk, aangevuld met Pnielkerk en Immanuelkerk. Orgelspel door Frans van Riessen en Wim van Dijk met Gerrit Hoek op de trompet. Verder in het middagprogramma klederdrachtenshow Erfgoed van Scheveningen, de geschiedenis van de kerk verteld door Evert de Niet, Schevenings Toneel en een gelegenheidskoor. Zondag 3 juni vindt om 10.00 uur een dankdienst plaats

Wie herkent deze familie?

Stem 21 maart Lijst 12 ChristenUnie/SGP

GENEALOGISCH NASLAGWERK VAN DE FAMILIE DE NIET


Evert de Niet heeft Frans van Min bereid gevonden om gezamenlijk een familieboek van het geslacht de Niet uit te geven. Frans van Min heeft eerder boeken over de families Vink, Tuinebreijer, Spaans, Blok en Verheij uitgegeven en heeft een rijke ervaring op dit gebied. Evert de Niet is hem hiervoor erkentelijk. Met de documentatie en foto’s uit de persoonlijk collecties van Evert de Niet en Nel Noordervliet zijn we al aardig op weg. Wij vragen trouwfoto’s of persoonlijke foto’s, data van geboorte, huwelijk en overlijden, gehuwd met, zoon of dochter van, documentatie van het voorgeslacht, voorgaande en huidige familiefoto’s. Schroom niet om contact op te nemen. Frans van Min is te bereiken via e-mail: Frans van Min of telefoon 070-3459434. Evert de Niet, van Foreeststraat 61 2581XR Scheveningen en via Evert de Niet@kpnmail.nl of 070-3542053-0650555192 Foto Dick Teske

Proppen in Scheveningse Haven door zeilrace


Een eerder persbericht maakte de Telegraaf al kenbaar dat de vissers de Ocean Race vrezen. En niet ten onrechte. Aanvankelijk moesten de rederijen van sportvissers uitwijken naar de 3e Haven terwijl hun accommodaties aan de 2e Haven liggen. De directeur van United Fish Auctions met de visafslag Scheveningen heeft als harde eis gesteld dat voor de dagelijks tachtig kopende klanten de kade langs de Visafslag geheel vrij moet blijven voor het lossen- en laden van de schepen. In het artikel ADHC “Proppen in haven door zeilrace“ van 18 oktober j.l. is op de bijgaande foto de aanlegsteigers voor de zeiljachten notabene ingetekend voor de lange kade aan de Visafslag . Dit is onverteerbaar. Men jaagt de beroepsvissers naar andere havens. De omzet van de Scheveningse Visafslag nemen ieder jaar nog toe mede dankzij de acquisitie van het management en de inzet van de locatiemanager Visafslag. Dat TIG Sports in het persbericht spreekt over alternatieve havens voor de vissers is ontluisterend. De visserijsector mag niet belemmerd worden door de reactievaart met mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarbij aansluitend dat de verwachte bezoekersaantal van 400.000 tot 500.00 bij Oceaan Race leidt tot een te grote impact op de woongebieden rondom de havens. Het dichtbouwen van het havengebied met woningen, uitbreiding horeca en recreatie gaat het karakter van het havengebied verloren en vormt een belemmering voor groei van havengebonden bedrijvigheid en uitbreiding werkgelegenheid. Voor de visserij is het behoud van de sector van primair belang en op langere termijn voor uitbreiding, aantrekkingskracht en concurrerend te blijven op de markt. Vanuit het havengebied valt te beluisteren dat de gemeente zich meer inzet voor het aantrekken van toerisme. Opmerkelijk is dat fractie ChristenUnie/SGP op 14 juni 2017 als enige uit de raad schriftelijke vragen heeft gesteld naar aanleiding van verontrustende berichten vanuit de Haven. Het college stelt dat TIG Sport samen de gemeente de opdracht uitstekend en ook tot tevredenheid van de betrokken partijen. Van de visserij vernemen we andere geluiden. TIG Sports ervaring met grote sportevenementen is niet vergelijken met een haven als Scheveningen. De Volvo Race is voor velen een uniek feest. De drukte op het water en op het land zal veel impact hebben op de gebruikers van en de bewoners rond de havens. De Ocean Race in 2015 waren al de woonwijken onbereikbaar door filevorming rondom de havens. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid, woongenot en de veiligheid van de burgers. De gemeente is al jarenlang niet in staat gebleken met het grote aantal bezoekers bij het Vuurwerkfestival het dichtslippen van Scheveningen te voorkomen met als gevolg een grote chaos. De bewoners van Scheveningen hebben bij grote evenementen hierbij geen vertrouwen meer. Evert de Niet Scheveningen

Openstelling en fototentoonstelling Eben Haëzerkerk op Open Monumentendag


Op zaterdag 9 september is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Nieuwe Laantjes 120 in Scheveningen geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag. Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster. Dit jaar is er in het kerkgebouw ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen“. In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto’s tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten o.a. van Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Het kerkgebouw is geopend tussen 10:00 en 16.00u. U bent van harte welkom!

Kerkgang belemmerd Oude Kerk


Afgelopen zondag 7 mei j.l. is tot verbijstering van de kerkgangers de kerkgang weer belemmerd bij de Oude Kerk in Keizerstraat. Ondanks eerdere toezeggingen van het college n.a.v. schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie/SGP zijn deze niet gestand gedaan. De organisatoren hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden vermeld bij de toekenning in de vergunning. Direct na de rustdag contact opgenomen bij de adviseur van de burgemeester en onze bezwaren kenbaar gemaakt. Evert de Niet, adviseur Scheveningen fractie ChristenUnie/SGP


ZORGEN OVER TOEKOMST SCHEVENINGSE VISSERIJ

Vrijdag 3 maart j.l. bracht een delegatie van de ChristenUnie ’s-ochtends een bezoek aan rederij Jaczon/Vrolijk aan de haven met Europarlementarier Peter van Dalen, 2e kamerlid Eppo Bruins en gemeenteraadslid Pieter Grinwis. In de middag een bijeenkomst in de kantine Visafslag met vissers uit den lande en vertegenwoordigers van de visserijsector over de gevolgen van de Brexis voor de visserij. De ChristenUnie wil bewerkstelligen dat bij de onderhandelingen met de Britten de visserijbelangen hoog op de agenda komt. De invoering van de aanlandingsplicht vergt al grote problemen voor de visserij. In het Europese parlement hebben de fracties VVD, CDA, D’66 en P.v.d.A. destjjds notabene mede voor de invoering aanlandingsplicht gestemd, terwijl de Eurofractie CU/SGP goed overwogen tegenstemde. Thans zijn de fracties in de 2e kamer als in Europa overtuigd dat de belangen voor de visserij heel groot zijn. Het is : Alle hens aan dek. Op initiatief van Peter van Dalen is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de vissers in den lande en visserijgemeenten om zich te voeden door hun zorgen en ideeen, zodat CU Europees, nationaal en lokaal nog beter kunnen inzetten voor de visserij. Evert de Niet adviseur Scheveningen ChristenUnie/SGP

Verkeersonveiligheid Westduinweg


Geachte wethouder en leden van de fracties, Ik sta hier , namens mijzelf en de bewoners aan de Westduinweg, om onze nood te uiten m.b.t. de verkeersonveiligheid op de Westduinweg. Al jaren heeft de Westduinweg te maken met de hoge snelheden van motoren en auto’s. Dagelijks worden de bewoners hiermee geconfronteerd en ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Afgelopen tijd zijn al 3 voetgangers geschept op het zebrapad. Niet zo lang geleden zijn mijn dochter en mijn vrouw ternauwernood niet geschept door een motorrijder, die met een geschatte snelheid van 70 a 80 km per uur raasde. Naast de onveiligheid is de tot in de huiskamers doordringende geluidsoverlast van de racende motoren een serieus leefbaarheidsprobleem, alsof we in de nabijheid van het TT-circuit wonen. Zelfs tijdens de nachtelijke uren is er sprake van geluidoverlast. Buitengewoon frustrerend is het voor de bewoners dat, ondanks de aanhoudende klachten en meldingen die zijn gedaan bij de gemeente en politie, er geen verbetering is te constateren en er geen acties lijken te zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn de bewoners zo teleurgesteld in de politiek omdat er niets gebeurd. Beluister dat het vertrouwen in de lokale politiek op dit punt ontbreekt. Mensen doen daarom geen meldingen meer. Al jaren geleden is er een handtekeningenactie geweest die ter behandeling aan het politiebureau aan de Nieuwe Parklaan is overhandigd. Persoonlijk heb ik al diverse malen meldingen bij de politie gedaan en melding aan de Verkeersdienst. Slechts 1 keer is een controle uitgevoerd en zijn bekeuringen opgelegd. Maar meestal was het antwoord: we kunnen niet permanent controles uitvoeren. Ook heb ik mij schriftelijk gewend tot de wethouder Verkeer. Frequentere controles in het gebied vanaf de Duindorpdam richting Statenlaan moeten toch de overlast kunnen stoppen of in ieder geval flink kunnen beperken. Ten einde raad heb ik op 18 augustus j.l. mede namens de bewoners, schriftelijk een dringend beroep gedaan op onze burgemeester - verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid -,en hem met klem op zeer korte termijn maatregelen te treffen en tot handhaving over te gaan, zodat de Westduinweg weer veilig wordt en de leefbaarheid voor ons bewoners verbetert. Via de griffie zijn alle fracties hierover geïnformeerd. Raadsleden, wij bewoners voelen ons niet serieus genomen. Recentelijk gaat de aandacht weer uit naar de toeristische Boulevard waar geluidsoverlast van motoren nu wël beboet wordt terwijl dit op de Westduinweg niet gebeurd. Hecht u meer aan de toerist dan aan de eigen burgers? De bewoners willen eindelijk eens verschoond worden van de overlast, de hoge mate van onveiligheid die mede het woongenot nadelig beinvloedt en ons leefklimaat steeds verder onder druk zet. Wij verzoeken de raad, college, maar vooral de burgemeester, om dringend maatregelen te treffen aan de Westduinweg en meer handhavingscapaciteit in te zetten, om zo de onveiligheid en de geluidsoverlast terug te dringen. De burgemeester heeft inmiddels de politie verzocht snelheidscontroles te houden op de Westduinweg met de mogelijkheid tijdelijk een 24-uurs snelheidscontrole te installeren. Evert de Niet ex. gemeenteraadslid

BURENDAG 2016 TESSELWEIDE


Zaterdag 24 september exposities Duindorp en Oud Scheveningen in het Trefpunt aan de Tesselsestraat van 12.00 - 17.00 uur. Een uitgebreide historische foto-exposities van Evert de Niet te bezichtigen van o.a. Duindorp uit vroegere tijden, Scheveningen Radio, het Eiland met Sleephelling, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, Belgisch Park, Badplaats, Visserij en Klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Tevens vinden een aantal andere activiteiten plaats.

Openstelling en fototentoonstelling EbenHaëzerkerk op Open Monumentendag

Op zaterdag 10 september is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Nieuwe Laantjes 120 in Scheveningen geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag.Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster.Dit jaar is er in het kerkgebouw ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen.” In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto&rsquos tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten, Duindorp uit vroegere tijden, het Eiland, Scheveningen Radio, Sleephelling, Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Het kerkgebouw is geopend tussen 10 en 16u. U bent van harte welkom!

Expositie Evacuatie Scheveningen 1943

Zaterdag 20 augustus a.s. is een uitgebreide tentoonstelling van de evacuatie te zien in de EbenHaezerkerk in het kader van het Historisch Festival Scheveningen. Evert de Niet, die zich jarenlang heeft verdiept in de evacuatie van Scheveningen, laat zien aanleiding, evacuatie, aanleg Atlantikwall en de evacuatie naar een veelheid van plaatsen in den lande. De expositie in de EbenHaezerkerk is te bereiken in de Keizerstraat 179. Het monumentale kerkgebouw is eveneens gratis te bezichtigen en stamt uit 1892. De eenbeukige kerk heeft een T-vormige plattegrond met aan de straatzijde (Nieuwe Laantjes) puntgevels in neorenaissancestijl. In de oostelijke gevel bevindt zich roosvenster met gemetselde tracering. Het elechtronpneumatische kerkorgel is van Fonteijn en Gaal. De activiteiten van het Historisch Festival Scheveningen in de Keizerstraat en omgeving zijn vanaf 11.00 tot 17.00 uur.

AALTENSE DELEGATIE OP VLAGGETJESDAG SCHEVENINGEN

De Folkloristische Dansgroep Wi’j hold ’t bi’j’t olde was afgelopen zaterdag in het kader van de Dorpenband Scheveningen-Aalten op uitnodiging van de gemeente Den Haag uitgenodigd op het Vlaggetjesdag Scheveningen. Na het ontvangst in de Visafslag Scheveningen waar aan de dansgroep en de medewerkers van het Aaltense Musea koffie en gebak werd aangeboden, vertrok de Dansgroep voor het eerste optreden op het hoofdpodium aan de 2e Haven. Na de nieuwe haring te hebben verorberd, vertrok de dansgroep voor een kort optreden naar de Keizerstraat in het oude Scheveningse Dorp. In het oude CMJV gebouw waar in 1813 de Prins van Oranje na de landing op strand werd ontvangen, werd de lunch aangeboden. Ondanks de regen kon toch aantal optreden plaats vinden. Opvallend was het een enthousiast publiek het bijzonder vermakelijk vond. Aalten heeft m.b.t. de evacuatie in de oorlogsjaren zeker een goede naam op Scheveningen. De Dansgroep Wi’jhold ’t bi’j ’t olde heeft zeker een bijdrage geleverd aan het Vlaggetjesdagfeest. De medewerkers van het Aalten Musea hebben zich eveneensvermaakt op Vlaggetjesdag en Gerrit Rutgers, voorzitter van het plaatselijk Comite Dorpenband Aalten-Scheveningen kon als genodigde inschepen voor het zeegat uit. Evert de Niet , voorzitter Dorpenband Scheveningen-Aalten

ONVEILIGHEID OP DE WESTDUINWEG


E. de Niet van Foreeststraat 61 2581XR Scheveningen Aan verkeerswethouder De Bruijn Spui 70 2511BT Den Haag Scheveningen, 2 mei 2016 Betreft: onveiligheid op de Westduinweg Geachte heer De Bruijn, Hiermede wend ik mij tot u m.b.t. de onveiligheid op de Westduinweg. De aanleiding is dat de bewoners na jarenlange klachten m.b.t. de veiligheid op de Westduinweg op dit punt geen vertrouwen meer hebben in de lokale politiek en geen meldingen meer doen. Al jaren heeft de Westduinweg te maken met de hoge snelheden van motoren en auto’s. Dagelijks worden de bewoners hiermee geconfronteerd en ontstaan levensgevaarlijke situaties. Afgelopen tijd zijn al 3 voetgangers geschept op de zebra. Recentelijk zijn mijn dochter en mijn vrouw ternauwernood ontkomen aan een ernstig ongeluk met een motorrijder, die met een geschatte snelheid van 70 á 80 km per uur op hen afstormde. Mijn dochter en echtgenote waren volkomen van slag. Het leed was niet te overzien geweest, mijn echtgenote sprak van een bewarende hand. Buitengewoon frustrerend is het voor de bewoners dat het, ondanks de aanhoudende klachten, geen verbeteringen c.q. acties van de gemeente heeft opgeleverd. Naast de onveiligheid is de tot in de huiskamers doordringende geluidsoverlast van de racende motoren een serieus leefbaarheidsprobleem, alsof we in de nabijheid van het TT-circuit in Assen wonen. Al jaren geleden is een handtekeningenactie geweest die ter behandeling aan het politiebureau aan de Nieuwe Parklaan is overhandigd. Persoonlijk heb ik namens de bewoners al diverse malen meldingen bij de politie en de Verkeersdienst aan de Nieuwe Parklaan. Slechts één keer is een controle uitgevoerd en zijn bekeuringen opgelegd. Steevast was het antwoord: we kunnen niet permanent controles uitvoeren. Maar permanente flitspalen op het traject vanaf de Duindorpdam richting Statenlaan moeten toch de overlast kunnen stoppen? Wij verzoeken met klem en dringend op zeer korte termijn maatregelen te treffen, opdat we als bewoners eindelijk eens verschoond worden en blijven van deze overlast, hoge mate van onveiligheid, die mede het woongenot aantast. Uitziend naar een positieve (re)actie, Een vriendelijke groet, Evert de Niet

SCHEVENINGSE VISSERSVROUWEN CIRCA 1890

The Hague Beach in plaats van Scheveningen aan Zee

Aan Den Haag aan Zee stoort zich al menige Scheveninger. Het Haagse gevoel van het gemeentebestuur voor Scheveningen wordt al steeds minder. ChristenUnie/SGP Den Haag draagt in haar verkiezingsprogramma al jaren uit: Den Haag groene stad ( stad van vrede en recht) met Scheveningen aan Zee. Met miljoenen meer aan toeristen en uitbreiding van evenementen is het bij hoogtijdagen al onbeheersbaar en mede door de verdichting van massale woningbouw zal de verkeersintensiteit sterk doen toenemen, waardoor de leefbaarheid op Scheveningen verder onder druk zal komen te staan. Evert de Niet, (adviseur Scheveningen van de fractie ChristenUnie-SGP)

© 2018 Evert de Niet